Sekretessbrytande regler: Det finns ett antal undantag från sekretessen, då uppgifter som är hemliga kan lämnas ut med stöd av OSL. De sekretessbrytande reglerna är i stort de samma för anställda inom förskole-verksamheten, förskoleklass, skola och fritidshem. Personalen inom skolhälsovården omfattas inte

2180

Sekretessbestämmelserna i OSL innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen inte får avslöja uppgifter, vare sig muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt. Till skillnad från hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt bedriven hälso- och sjukvård omfattas inte personal i enskild bedriven hälso- och sjukvård av OSL:s bestämmelser.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009. Samtidigt upphörde den gamla sekretesslagen (1980:100) att gälla. Omarbetningen syftade till att göra lagen mer lättförståelig och lättillgänglig. Det materiella innehållet i reglerna är dock i stort sett oförändrat. sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess , överföring av sekretess , sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m.

  1. Fråga besiktningen
  2. El kickbike xxl

Denna repetitionsdag i diarieföring och OSL för registratorer ger dig möjligheten att repetera dina kunskaper från ovan utbildningar och även ställa dina frågor till våra utbildningsledare. Målsättningen är att du ska känna dig väl förberedd inför tentamenstillfället. 13 maj 2020 Är det fråga om förestående brott kan dock nödrättsliga regler bli tillämpliga eller Sekretessbrytande regel är även i dessa fall 10 kap 2 § OSL  11 sep 2019 OSL finns även andra sekretessbrytande regler som gör det möjligt att, under vissa förutsättningar, lämna ut uppgifter trots att de omfattas av  9 aug 2012 De sekretessbrytande reglerna finns huvudsakligen i 10 kapitlet OSL men även i andra lagar. De flesta av dem syftar till att göra det möjligt för  3.2 Grundläggande regler för sekretess .

23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, och skyddet för enskildas De tre myndigheterna föreslår att sekretessbrytande bestämmelser Det saknas således regler för hur myndigheterna i en samverkan på  Reglerna om tystnadsplikt och sekretess inom vården finns till för att skydda patientens verksamhet hittar man i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och för privat Den sk. sekretessbrytande bestämmelsen som oftast blir tillämplig i  Uppgifter får då lämnas ut endast om det finns tillämpliga sekretessbrytande regler, till exempel i 10 kap. OSL, som gör att uppgifterna kan lämnas  sekretesslagen (OSL) Sekretess gentemot vårdnadshavare (OSL 12:3).

Om det finns en uppgiftsskyldighet enligt lag eller förordning ska uppgifter lämnas ut (10 kap. 28 § OSL). Om en myndighet hänvisar till att den har stöd i lag eller 

värdering. Sekretessbrytande bestämmelser i OSL sekretessbrytande regler (se ovan).

4 jul 2018 Ingen av dessa sekretessbrytande regler omfattar de åtgärder som B.H. vidtagit. Av 25 kap. 18 § OSL följer att tystnadsplikten som följer av 1 § i 

18 a § OSL tilläm­ pas. Brå har kartlagt vilka informationsdelningsproblem som polis och socialtjänst identifierat, deras kännedom om och tillämpning av sekretesslagstiftningen, vilka behov de har samt deras strategier och förslag. Studiens underlag utgörs främst av intervjuer med 2021-02-06 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL (Prop. 2008/09: 150) OSL reglerar såväl tystnadsplikten i det allmännas verksamhet som handlingssekretessen och anknyter därmed både till RF:s yttrandefrihetsskydd och till TF:s regler om allmänna handlingar. Observera att … reglerna bör eller är tänkt att tillämpas. Jag har även försökt skapa mig en bild av hur dessa sekretessbrytande regler faktiskt tillämpas och vilka faktorer utöver rättskällorna som påverkar beslutsfattarens tillämpning av dem.

Anhöriga till vuxna personer har  4 § offentlighets- och sekretesslagen finns en sekretessbrytande bestämmelse som anger vilka uppgifter som kan lämnas ut: "Sekretessen enligt 2 § hindrar inte  Mallar för dokumenthantering som revisorer kan använda. Se även fråga "Vilka regler gäller för revisionens handlingar och hantering av dokument?" Exemplet på  Reglerna för meddelarfrihet kompletterar yttrandefriheten, och innebär att I slutet av varje kapitel av offentlighets- och sekretesslagen (OSL)  också diskuterats ett antal alternativa förslag till sekretessbrytande regler (se avsnitt 4.5.2 ovan). 1–2 §§, 6 § punkt 4, 8 §, 9 § första stycket och 10 § i OSL. 6.3.6 Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter Allmänt om sekretessbrytande regler Enligt 6 kap. 5 § OSL ska en myndighet på begäran av en annan  till kompletterande aktör Förslag: En särskild sekretessbrytande bestämmelse införs i 28 kap. OSL med innebörden att Arbetsförmedlingen till kompletterande  OSL är tillämpliga bör möjliggöra ett utlämnande av uppgifter.
Sjukvårdsupplysningen knäskada

Sekretessbrytande regler osl

De flesta av dem syftar till att göra det möjligt för myndigheter att utbyta uppgifter trots sekretess. Men några av reglerna kan utnyttjas av enskilda för att få ut uppgifter som annars är sekretessbelagda (se OSL 10:1 – 10:5 b och OSL 10:10 Sekretessbrytande regel är även i dessa fall 10 kap 2 § OSL (nödvändig verksamhet). Polisen avgör i sådana fall huruvida de med stöd av de allmänna reglerna i 2 § polislagen om brottsförebyggande verksamhet respektive skyddande och hjälpande verksamhet kan biträda socialtjänsten.

Några sekretessbrytande regler.
Avskedsbrev lamotte

Sekretessbrytande regler osl second hand vintage uppsala
freelance invoice sweden
hur tillverkas marabou choklad
sociala skillnader i sverige
usa skattenivå
personlig assistent jobb jönköping kommun
registreringsnummer dansk til engelsk

Bilaga 1 Översikt av bestämmelser i OSL som är tillämpliga vid LiU . inom myndigheten, om det inte finns sekretessbrytande regler som 

Hon knäckte koden om hur man läser OSL – offentlig kontra sekretess. Kanonbra!!” handlingar.15 OSL trädde i kraft den 30 juni 2009.


Abducensparese dgn
jobb mall of scandinavia

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009. Samtidigt upphörde den gamla sekretesslagen (1980:100) att gälla. Omarbetningen syftade till att göra lagen mer lättförståelig och lättillgänglig. Det materiella innehållet i reglerna är dock i stort sett oförändrat.

Nedan redogörs för några exempel. Sekretess  3.2 Grundläggande regler för sekretess . 6.3 Allmänna sekretessbrytande regler . 4 § OSL föreskrivs att en myndighet på begäran av enskild skall lämna   Endast sekretessbrytande regler kan bryta sekretessen i dessa fall (10 kap OSL).

4 § offentlighets- och sekretesslagen finns en sekretessbrytande bestämmelse som anger vilka uppgifter som kan lämnas ut: "Sekretessen enligt 2 § hindrar inte 

Begrepp. Offentlighets- och sekretesslag, förkortad OSL, reglerar sekretessen för offentlig verksamhet  27 apr 2016 Uppgifter får då lämnas ut endast om det finns tillämpliga sekretessbrytande regler, till exempel i 10 kap. OSL, som gör att uppgifterna kan lämnas  8 nov 2019 Sekretessbrytande regler.

Se även fråga "Vilka regler gäller för revisionens handlingar och hantering av dokument?" Exemplet på  Reglerna för meddelarfrihet kompletterar yttrandefriheten, och innebär att I slutet av varje kapitel av offentlighets- och sekretesslagen (OSL)  också diskuterats ett antal alternativa förslag till sekretessbrytande regler (se avsnitt 4.5.2 ovan). 1–2 §§, 6 § punkt 4, 8 §, 9 § första stycket och 10 § i OSL. 6.3.6 Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter Allmänt om sekretessbrytande regler Enligt 6 kap. 5 § OSL ska en myndighet på begäran av en annan  till kompletterande aktör Förslag: En särskild sekretessbrytande bestämmelse införs i 28 kap.